Legislació

 • catalan
 • spanish

 • Acord CEE-Andorra
 • Codi de Duana
 • Llei de control de les mercaderies sensibles
 • Llei de l’IMI
 • Llei de l’IAC
 • A.P.E.R.I.
 • A.P.E.R.T.A.X.
 • Admissió Temporal
 • Transport per Carretera
 • Productes Tèxtils
 • Reglament Regulador del Procediment Sancionador
 • Diversos
 • Acord CEE-Andorra
 • Acord CEE- ANDORRA (BOPA extra 5, any 3)
 • Pujar

  Codi de Duana
 • Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de Duana (BOPA 29, any 16)
 • Articles 82 a 91 de la Llei del Codi de Duana del 20 de juny de 1996 (BOPA 48, any 8)
 • Reglament d’aplicació de la Llei 5/2004 del 14 d’abril, del Codi de Duana · Disposicions generals, del 2 de març del 2005 (BOPA 31, any 17)
 • Reglament de modificació del Reglament d’aplicació de la Llei 5/2004 del 14 d’abril, del Codi de Duana · El perfeccionament passiu, del 27 d’abril del 2005 (BOPA 39, any 17)
 • Reglament d’aplicació de la Llei 5/2004 del 14 d’abril, del Codi de Duana · Elements a partir dels quals s’apliquen els drets a la importació i exportació i les altres mesures previstes en el marc dels intercanvis de mercaderies, del 2 de març del 2005 (BOPA 31, any 17)
 • Reglament d’aplicació de la Llei 5/2004 del 14 d’abril, del Codi de Duana · Disposicions aplicables a les mercaderies introduídes al territori duaner del Principat d’Andorra fins que hagin rebut una destinació duanera, del 2 de març del 2005 (BOPA 31, any 17)
 • Reglament d’aplicació de la Llei 5/2004 del 14 d’abril, del Codi de Duana · Disposicions comunes als règims duaners econòmics i el dipòsit duaner, del 2 de març del 2005 (BOPA 31, any 17)
 • Reglament d’aplicació de la Llei 5/2004 del 14 d’abril, del Codi de Duana · El perfeccionament actiu, del 2 de març del 2005 (BOPA 31, any 17)
 • Reglament de modificació del Reglament d’aplicació de la Llei 5/2004 del 14 d’abril, del Codi de Duana · El perfeccionament actiu(BOPA 98, any 19)
 • Reglament d’aplicació de la Llei 5/2004 del 14 d’abril, del Codi de Duana · El perfeccionament passiu, del 2 de març del 2005 (BOPA 31, any 17)
 • Reglament d’aplicació de la Llei 5/2004 del 14 d’abril, del Codi de Duana · L’admissió temporal, del 2 de març del 2005 (BOPA 31, any 17)
 • Reglament de modificació del Reglament d’aplicació de la Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de Duana – L’admissió temporal (BOPA 52, any 19).
 • Reglament d’aplicació de la Llei 5/2004 del 14 d’abril, del Codi de Duana · Altres destinacions duaneres i les operacions privilegiades, del 2 de març del 2005 (BOPA 31, any 17)
 • Reglament d’aplicació de la Llei 5/2004 del 14 d’abril, del Codi de Duana · El deute duaner, del 2 de març del 2005 (BOPA 31, any 17)
 • Pujar

  Llei de control de les mercaderies sensibles
 • Llei de control de les mercaderies sensibles, del 4 de març de 1999 (BOPA 18, any 11)
 • Reglament d’aplicació de la Llei de control de les mercaderies sensibles, del 21 d’abril de 1999 (BOPA 24, any 11)
 • Pujar

  Llei de l’IMI
 • Llei de l’impost de mercaderies indirecte (IMI), del 26 de juny de 1991 (BOPA extra 7, any 3)
 • Llei de modificació de la Llei de taxes sobre el consum de data 30 de desembre de 1985 i de la Llei de l’impost de mercaderies indirecte de data 26 de juny de 1991, del 27 de novembre de 1993 (BOPA 70, any 5)
 • Llei de modificació de l’impost de mercaderies indirecte, del 25 de maig de 1995 (BOPA 34, any 7)
 • Llei de modificació de la Llei de l’impost de mercaderies indirecte, del 4 de juny de 1998 (BOPA 33, any 10)
 • Llei de modificació de la Llei de l’impost de mercaderies indirecte, del 10 de desembre de 1998 (BOPA 1, any 11)
 • Llei de modificació de la Llei de l’impost de mercaderies indirecte, del 22 de juny del 2000 (BOPA 41, any 12)
 • Reglament d’aplicació de la Llei de l’impost de mercaderies indirecte del 26 de juny de 1991, del 27 d’abril del 2004 (BOPA 39, any 17)
 • Reglament d’aplicació de la Llei de l’impost de mercaderies indirecte, del 26 de juny de 1991 – El perfeccionament actiu fiscal, sistema de reembossament per determinació objectiva (Bopa 54, any 19)
 • Reglament de modificació del Reglament d’aplicació de la Llei de l’impost de mercaderies indirecte, del 26 de juny de 1991 – El perfeccionament actiu fiscal, sistema de reembossament per determinació objectiva (Bopa 98, any 19)
 • Reglament de modificació del Reglament d’aplicació de la Llei de l’impost de mercaderies indirecte del 26 de juny de 1991, del 27 d’abril del 2004 (BOPA 81, any 18)
 • Reglament de modificació del Reglament d’aplicació de la Llei de l’impost de mercaderies indirecte del 26 de juny de 1991,del 14 de novembre del 2007 (BOPA 98, any 19)
 • Pujar

  Llei de l’IAC
 • Llei 19/2004, de l’impost indirecte sobre les activitats comercials, del 3 de novembre de 2004(BOPA 81, any 16)
 • Llei 14/2006,de modificació de la Llei 19/2004 ,del 3 novembre, de l’impost indirecte sobre les activitats comercials, del 27 de octubre 2006(BOPA 86, any 18)
 • Reglament d’aplicació de l’impost indirecte sobre les activitats comercials, del 2 de novembre 2005(BOPA 95, any 17)
 • Pujar

  A.P.E.R.I.
 • Reglament regulador de l’operació comercial d’importació – exportació amb retorn de l’impost de mercaderies indirecte, del 3 de setembre del 2003 (BOPA 68, any 15)
 • Pujar

  A.P.E.R.T.A.X.
 • Reglament regulador de l’operació comercial d’importació – exportació amb retorn de taxa (APERTAX), del 19 d’octubre de 1995 (BOPA 66, any 7)
 • Pujar

  Admissió Temporal
 • Conveni duaner sobre el carnet ATA per a l’admissió temporal de mercaderies (Conveni ATA), del 6 de desembre de 1961 (BOPA 26, any 10)
 • Conveni relatiu a l’admissió temporal (Conveni d’Istanbul), del 26 de juny de 1990 (BOPA 26, any10)
 • Reglament d’aplicació dels Convenis duaners d’admissió temporal, de l’11 de novembre de 1998 (BOPA 57, any 10)
 • Pujar

  Transport per Carretera
 • Acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República francesa relatiu als transports internacionals de mercaderies per carretera, del 12 de desembre de 2000 (BOPA 74, any 13)
 • Acord entre el Principat d’Andorra i la República Portuguesa relatiu als transports internacionals de viatgers i de mercaderies per carretera, del 15 de novembre de 2000 (BOPA 7, any 13)
 • Decret relatiu a condicions d’execució del transport internacional de mercaderies per carretera, de 28-11-90. (BOPA 35, any 2)
 • Decret relatiu a condicions d’execució del transport internacional de mercaderies per carretera amb Espanya, del 14 de febrer de 1991 (BOPA 8, any 3)
 • Decret relatiu a condicions d’execució del transport internacional de mercaderies per carretera, del 27 de juliol de 1995 (BOPA 42, any 7)
 • Decret relatiu a les condicions d’execució del transport internacional de mercaderies i de passatgers per carretera, del 4 de març de 1998 (BOPA 12, any 10)
 • Avís relatiu a la prohibició d’importació d’enginys d’antiguitat superior als tres anys de data 11 de juny de 1980
 • Pujar

  Productes Tèxtils
 • Reglament regulador en matèria d’exportació de productes tèxtils originaris de països tercers, de l’11 de juny de 1992 (BOPA 25, any 4)
 • Decret sobre exportació de productes tèxtils originaris de països tercers, del 8 d’abril de 1992 (BOPA 16, any 4)
 • Pujar

  Reglament Regulador del Procedimient Sancionador
 • Reglament regulador del procediment sancionador, del 21 d’octubre de 1998 (BOPA 54, any 10)
 • Pujar

  Diversos
 • Conveni entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa relatiu als despatxos de controls nacionals juxtaposats, de l’11 de desembre del 2001 (BOPA 38, any 14)
 • Reglament de medicaments, del 4 d’octubre de 1977
 • Reglament d’aplicació de l’ordenació núm. 1 AP 1 de 4 de juny de 1987 en matèria d’exportació d’obres d’art
 • Reglament d’aparells d’elevació i instrucció tècnica del Reglament d’aparells d’elevació referent a ascensors electromecànics, hidràulics o oleoelèctrics (Bopa 48, any 7)
 • Reglament d’enviaments postals, del 3 de setembre del 2003 (BOPA 68, any 15)
 • Reglament d’introducció i sortida de mercaderies per la frontera amb França, del 3 de març del 2004 (BOPA 14, any 16)
 • Reglament de modificació del Reglament d’enviaments postals, del 16 d’abril del 2004 (BOPA 23, any 16)
 • Reglament sobre la simplificació de les formalitats de despatx per a les mercaderies destinades a ésser posades sota un règim duaner, del 22 de febrer del 2006 (BOPA 18, any 18)
 • Reglament regulador del procediment simplificat de despatx de les mercaderies a la importació, del 7 de juny del 2006 (BOPA 47, any 18)
 • Reglament regulador del procediment simplificat de despatx de mercaderies a l’exportació, del 4 de juliol del 2007 (BOPA 55, any 19)
 • Decret de regulació d’importacions comercials, del 15 d’octubre de 1981
 • Decret relatiu a la prohibició d’importació de màquines recreatives que comportin l’abonament directe o indirecte de premis en metàl·lic, del 12 d’abril de 1990 (BOPA 11, any 2)
 • Decret relatiu als coets antigranífugs, globus o altres artefactes similars que continguin foc, del 14 d’agost de 1996 (BOPA 60, any 8)
 • Decret relatiu a l’obligació de portar una comptabilitat en relació als règims preferencials, del 16 de setembre de 1998 (BOPA 48, any 10)
 • Decret relatiu a l’aplicació del decret del 16 de setembre de 1998 als productes industrials, del 26 de gener del 2000 (BOPA 6, any 12)
 • Decret referent a l’obligatorietat d’indicar el número de comerç en tots els tràmits duaners, del 10 de maig del 2000 (BOPA 24, any 12)
 • Decret relatiu a les importacions de tabac, del 19 de desembre 2001 (BOPA 111, any 13)
 • Decret referent a l’obligatorietat d’informar la casella núm. 36 del DAU per la importació de productes per a l’alimentació de bestiar, del 12 de juny del 2002 (BOPA 47, any 14)
 • Avís del 18 de novembre de 1998 que desenvolupa el decret del 16 de setembre de 1998 (BOPA 59, any 10)
 • Avís de data 7 d’octubre de 1998 relatiu a l’aplicació de canvis mensuals (BOPA 54, any 10)
 • Avís de data 17 de novembre de 1999, relatiu als ‘exportadors autoritzats’ (BOPA 70, any 11)
 • Pujar

  Informació extreta de www.duana.ad i www.bopa.ad